Cennik

KARNETY CENA
pojedyncze zajęcia 30zł
Aktywny Senior 20zł
KDR 20zł
karnet open*  5 wejść – termin ważności I m-c 100zł
karnet open* 10 wejść – termin ważności I m-c 150zł
karnet open* 16 wejść – termin ważności II m-c 215zł
karnet CrossFit Kids 80zł

Czas trwania zajęć – 50 min

Open*- karnet obowiązuje na wszystkie zajęcia z grafiku ARL (z wyjątkiem zajęć tanecznych)

AKCEPTUJEMY KARTY BENEFIT – MULTISPORT CLASSIC/ MULTISPORT PLUS / MULTIACTIVE/SENIOR , FITPROFIT/FITPROFIT DZIECKO/FITSPORT OK SYSTEM, SODEXO,MEDI8COVER, PZU SPORT, OGÓLNOPOLSKIE KARTY DUŻEJ RODZINY oraz BRZESKĄ KARTĘ 3+

Rekomenduje nas:

http://www.fitprofit.pl

Fabryka Siły

KARTY „BRZESKA RODZINA „3+” oraz KDR
 pojedyncze wejście – 20zł
POZOSTAŁE ZAJĘCIA CENA
treningi personalne
Katarzyna – Pytka tel: 609 620 993
ceny ustalane indywidualnie
Taniec Hip Hop dzieci i młodzież

Marta Starowicz

tel: 883 640 617

zajęcia 55min – 90zł miesięcznie

grupa 3-6 lat – 60zł miesięcznie

Nordic Walking

Katarzyna Pytka

tel: 609 620 993

Jednorazowe zajęcia z instruktorem + trasa – 120zł
zajęcia cykliczne + trasa – 90zł
Taniec indywidualny/ pierwszy taniec
Andrzej Urban tel. 607 479 809
ceny ustalane indywidualnie
Cennik najmu sali fitness (60 min) 100zł

Osoby najmujące zobowiązane są do przestrzegania regulaminu sali.

                                                                                                                         REGULAMIN SALI AKADEMII RUCHU LIBRA
                                                                                                                          32-800 Brzesko ul. Legionów Piłsudskiego 42
 1. Osoby korzystające z sali fitness zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do kulturalnego zachowania się pod rygorem wydalenia z sali.
 2. Wszyscy znajdujący się na terenie Studia Treningowego Akademii Ruchu Libra muszą podporządkować się nakazom instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 5. Akademia Ruchu Libra  zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży  karnetu i wydania Karty Klienta bez podawania przyczyny.
 6. Wstęp na salę dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 7. Torby i ubrania powinny być pozostawione w przydzielonej strefie bądź szatni. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni na sali, Akademia Ruchu Libra  nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do okazywania szacunku i tolerancji wobec innych uczestników.
 9. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z sali fitness wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów oraz pod nadzorem prowadzącego zajęcia.
 10. Do uczestniczenia w zajęciach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
 11. Za zniszczenie i uszkodzenie sprzętu oraz wypadki powstałe w czasie korzystania z sali gimnastycznej odpowiada prowadzący zajęcia.
 12. Na teren sali wnosić można napoje tylko w zabezpieczonych butelkach lub bidonach.
 13. Na terenie sali jest bezwzględny zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów alkoholowych.
 14. Wszystkie urządzenia na sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 15. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, klimatyzacja, itp.
 16. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w miejscach do tego celu przeznaczonych.
 17. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.
 18. Akademia Ruchu Libra  zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych okoliczności takich jak np.: siła wyższa, dni ustawowo wolne od pracy, przerwa urlopowa, choroba instruktora.
 19. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych w trakcie korzystania z usług należy obowiązkowo poinformować o tym personel Akademii Ruchu Libra.
 20. Wszystkie zakupione karnety są objęte terminami ważności, których klient zobowiązany jest przestrzegać.
 21. Osoba, która dokona zakupu usług  Akademii Ruchu Libra, zobowiązuje się do przestrzegania powyższego Regulaminu. Niniejszy regulamin i jego ewentualne zmiany podaje się do wiadomości poprzez jego okazanie jak również wywieszenie w widocznym miejscu, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.
 22. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem-umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 23. Każdy kto zakupi jednorazowe wejście lub karnet na usługi Akademii Ruchu Libra, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promujących Akademię Ruchu Libra.
 24. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.
 25. Uczestnik zajęć i treningów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji treningów i zajęć – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z póź.zm.).
 26. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w treningach/zajęciach
 27. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2019r.

Informacje, rezerwacje:
tel. 609 620 993
kpytka8081@gmail.com