Aktywny weekend Zakopane 24-26.05.2019

Plan wyjazdu*:

PIĄTEK 24.05.2019
14:00 – zbiórka (parking przy Akademii)
17:00 – zakwaterowanie
18:30 -19:00 trening (sala treningowa lub trening na świeżym powietrzu)
19:30 – kolacja
20:15 – spacer Krupówki lub wieczór gier

SOBOTA 25.05.2019
8:00 – śniadanie
8:30 – 8:45 zbiórka (wymarsz w trasę)*
TRASA:
Kuźnice – Przełęcz Między Kopami (1499 m n.p.m.) – Dolina Jaworzynka (1014 m n.p.m.) – Kuźnice
Czas przejścia około 3h (6,4 km)
Suma podejść – 519 m
Suma zejść – 519 m
Region Tatry – najwyższy punkt Przełęcz między Kopami (Karczmisko), 1499 m n.p.m.
13:00 – obiad
16:00 – wyjazd na Termy Chochołowskie
18:30 – powrót
19:00 – kolacja/grill
20:00 – wieczór integracyjny

NIEDZIELA – 26.05.2019
8:00 – śniadanie
09:30 – wykwaterowanie
10:00 – (wymarsz w trasę)*
TRASA:
Zazadnia – Dolina Filipka (Wiktorówki 1200 m n.p.m) – Rusinowa Polana (1210 m n.p.m) – Wierch Poroniec
Czas przejścia około 2:30h (7,1km)
Suma podejść – 360 m
Suma zejść – 166 m
Region Tatry – najwyższy punkt Rusinowa Polana, 1210 m n.p.m.
13:00 – obiad we własnym zakresie
14:00 – wyjazd

Cena obejmuje:
-zakwaterowanie
-transport
-ubezpieczenie
-korzystanie z sali gimnastycznej
-treningi
-termy
-kijki trekingowe (jeśli ktoś nie posiada swoich)
-wejścia do TPN
-wyżywienie ( piątek: kolacja; sobota : śniadanie, obiad, kolacja/grill, niedziela: śniadanie)

*Plan wyjazdu oraz trasy mogą ulec zmianie ze względów atmosferycznych lub czynników niezależnych od organizatora.
Prosimy o odpowiednie przygotowanie (odzież, obuwie) względem tras,warunków pogodowych i pory roku.

Koszt wyjazdu:420zł/osoba*
Zapisy: tel. 609620993 Kasia
Ilość miejsc ograniczona

Adres miejsca pobytu:
Willa „Kurant” – “Kurantówka”
ul.Brzozowskiego 9a
34-500 Zakopane
www.willakurant.pl

 

 Regulamin Wyjazdu Integracyjnego

 Akademia Ruchu Libra

                                                                          §1

Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w Wyjeździe Integracyjnym zwanym dalej    Wyjazdem,

który odbywa się w terminie od 24.05.2019 do 26.05.2019 w Willi “Kurant” i “Kurantówka”  – Janina i Jacek Siuty

 1. Brzozowskiego 9a 34-500 Zakopane +48 18 20 612 87, +48 18 20 62 893, kurant@willakurant.pl  zwanym dalej ośrodkiem.                                                                                                                                                                                                            

                                                                     §2

 1. Organizatorem Wyjazdu jest Akademia Ruchu Libra z siedzibą w Brzesku ul.Legionów Piłsudskiego 42 ; e-mail: kpytka8081@gmail.com, zwany dalej: Organizatorem.
 2. Osobą reprezentującą Organizatora jest Katarzyna Pytka tel.609620993 zwany dalej Osobą Odpowiedzialną w skrócie OO.
 3. Uczestnikami Wyjazdu mogą być osoby pełnoletnie, przede wszystkim klienci ARL oraz w drugiej kolejności, sympatycy, zwani dalej Uczestnikami..
 4. OO wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników i zaproszonych gości na Wyjazd.
 5. Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na Wyjazd, bez podania powodu, a w szczególności w przypadku:
  • braku miejsc przeznaczonych na Wyjazd,
  • braku terminowej opłaty za Wyjazd przez Uczestnika

                                                                               §3

 • Zgłoszenie Uczestnika na Wyjazd następuje poprzez zapisy u OO i wpłatę zaliczki w kwocie 50% lub pełnej opłaty za Wyjazd w terminie podanym przez organizatora.

 

 • Dokonanie przelewu oznacza, że Uczestnik Wyjazdu zapoznał się, z niniejszym regulaminem oraz informacjami o Wyjeździe na stronie internetowej lub profilu społecznościowym Organizatora, warunkami lokalowo-miejscowymi Ośrodka, w którym odbywać się będzie Wyjazd, opłatą za Wyjazd i w pełni je akceptuje.
 • Opłata za Wyjazd wynosi:
  • 420 zł
  • Uczestnik wnosi opłatę za Wyjazd jednorazowo lub zaliczkowo w maksymalnie 2 ratach.
  • Wpłat zaliczkowych należy dokonać w okresie od 20.01.2019 do 28.02.2019 (I rata 210zł) i od 01.04 do 15.05.2019 maja 2018. (II rata 210zł)
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia całej opłaty za Wyjazd do dnia 15.05.2019.
 • Wpłat należy dokonywać na konto Akademii Ruchu Libra nr rachunek 14 2490 0005 0000 4500 3196 0656 w tytule przelewu podając „Imię Nazwisko; Wyjazd Integracyjny Zakopane 05.2019”
 • W przypadku konieczności rezygnacji z wyjazdu z przyczyn obiektywnych należy powiadomić OO nie później niż na 15 dni przed wyjazdem, w przeciwnym razie deklarujący traci 100% wpłat.

                                                                                §4

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu.
 2. W przypadku odwołania Wyjazdu z winy Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę.
 3. W przypadku odwołania Wyjazdu z powodu zdarzeń losowych Organizator rości sobie prawo do zwrotu wpłat pomniejszonych o koszty już poniesione.

                                                                               §5

 1. W ramach opłaty za Wyjazd uczestnik ma zagwarantowane:
  • Pełne wyżywienie. (od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę)
  • Zakwaterowanie w  pokojach dwu, trzy i więcej osobowych)
  • Transport
  • Udział w treningach
  • Udział w wymarszu w trasy
  • Wyjazd na Termy Chochołowskie.
  • Udział w imprezach integracyjnych.
  • Wstępy do TPN

                                                                            §6

 1. W czasie trwania Wyjazdu Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie NNW.

                                                                            §7

 1. Uczestnik Wyjazdu winien dbać i szanować przedmiot majątku Ośrodka oraz  pozostałych Uczestników Wyjazdu, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania,  dbać o czystość, szanować i chronić przyrodę.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia przedmiotu majątku Ośrodka, Organizatora lub innego Uczestnika, zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej, Uczestnik pokrywa szkody na podstawie wystawionej wyceny dokonanej przez Ośrodek lub Organizatora.

                                                                           §8

 1. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pokoju zobowiązują się do zdania pokoju w stanie nienaruszonym ostatniego dnia Wyjazdu.
 2. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je w recepcji Ośrodka, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.

                                                                           §9

Organizator oraz OO nie sprawują pieczy nad Uczestnikiem oraz jego mieniem w trakcie trwania Wyjazdu, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w Ośrodku, w którym organizowany jest Wyjazd.

                                                                          §10

Uczestnik bierze udział w wyjeździe oraz imprezach integracyjnych z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

                                                                           §11

Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej, zarówno umyślnej jak i nieumyślnej, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

                                                                           §12

W przypadku niepełnego pobytu na Wyjeździe, nie wynikającego z winy Organizatora Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłat.

                                                                           §13

Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora lub OO o planowanym wcześniejszym zakończeniu pobytu.

                                                                           §14

Uczestnik Wyjazdu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na Wyjazd.

                                                                           §15

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka osób niebędących Uczestnikami jest surowo zabronione.
 2. Uczestnicy przyjmujący osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Organizatora zostaną ukarani:
  • upomnieniem od Organizatora lub OO
  • dyscyplinarnym usunięciem z Wyjazdu, w takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

                                                                           §16

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Wyjazdu Integracyjnego i Regulaminu Ośrodka, w którym organizowany jest Wyjazd. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatora oraz OO, nieprzestrzeganie regulaminów, a także za zachowania nieprzystające gościom Uczestnicy mogą zostać ukarani:

 • upomnieniem od Organizatora lub OO
 • dyscyplinarnym usunięciem z Wyjazdu, w takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

                                                                            §17

Uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach treningowo – rekreacyjnych oraz udziału w imprezach integracyjnych organizowanych przez Organizatora podczas Wyjazdu.

                                                                            §18

Zabronione jest posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja nielegalnych środków odurzających (w tym m.in. narkotyków, dopalaczy środków psychoaktywnych) przez Uczestników Wyjazdu oraz posiadania broni białej, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi.

                                                                            §19

 1. Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promujących Akademię Ruchu Libra.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.

                                                                            §20

 1. Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji Wyjazdu – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z póź.zm.).
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.

                                                                            §21

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wyjazdu.

                                                                            §22

W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.